A- A A+
Ақмола облысының дін істері басқармасы Ақмола облысының дін істері басқармасы
Іс-шаралар

2013-2017 жылдарға арналған ҚР діни экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл бойынша мемлекеттік бағдарламаны іске асыру шеңберінде, Ақмола облысы дін істері басқармасы жанындағы «Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту» КММ 2016 жылдың қаңтарынан бастап «Open air» (ашық аспан астында) форматында іс-шаралар өткізуді жалғастыруда.

Мақсаты: қызметтерінен ажыратпай адамдар көп жиналатын орындарда дін саласында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

25.02.2016 ж. жағдай бойынша Көкшетау қ. орталық нарығында, «Шайба» нарығында және теміржолы вокзалы ауданында жалпы қамтылуы 655 адамға 5 «Open air» өткізілді.

 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығын атап өту шеңберінде, Ақмола облысы дін істері басқармасы жанындағы «Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту» КММ 2016 жылдың қаңтарынан бастап Көкшетау қаласының мектептерінде қазақстан патриотизміне тәрбиелеу, діни сауаттылықты арттыру, қазақ халқының рухани-адамгершілік құндылықтарын құрметтеу, деструктивті жалған идеологияны қабылдамау мақсатында «Тарих және дәстүр» (қазақ тілінде) және «Казахстанский патриотизм» (орыс тілінде) интеллектуалдық ойындар өткізеді.

25.02.2016 ж. жағдай бойынша 52 интеллектуалдық ойын № 1 ОМ, № 2 ОМ, № 3 МГ, № 4 ОМ, № 5 «Таңдау» МГ, № 6 ОМ, № 7 ОМ, № 8 ОМ, № 10 ОМ, № 11 ОМ, № 12 ОМ, № 13 ОМ, № 14 ОМ, № 15 ОМ, № 16 ОМ, № 17 ОМ, № 18 ОМ, № 19 ОМ, Красный яр с. № 2 ОМ, дарынды балаларға арналған № 3 облыстық мамандандырылған мектеп-интернатында, Қазақ-түрік лицейінде жалпы қамтылуы 3715 адамға өткізілді.

«Жанұя тәрбиесі діни экстремизмнің және терроризмнің алдын алу факторы» тақырыбындағы семинар

2016 жылғы 18 ақпанда Ақмола облысының дін істері басқармасы жанындағы «Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығы» КММ (бұдан әрі Орталық) Ақмола облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының конференц-залында «Жанұя тәрбиесі діни экстремизмнің және терроризмнің алдын алу факторы» тақырыбында оқыту семинарын өткізді.

Семинар Орталық директорының м.а. Г.Сатыбалдинаның алғы сөзімен басталды. Кейін «2013-2017 жылдарға арналған ҚР діни экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл бойынша мемлекеттік бағдарлама. 2015 ж. Ақмола облысындағы діни жағдай» тақырыптарында Ақмола облысы дін істері басқармасының басшысы С.Ибраева сөз сөйледі.

Семинардың тәжірибелік бөлімін ҚР Психологтары ассоциациясының кеңесшісі, жаттықтырушы-супервизор, жоғары санаттағы психолог, жанұя тәрбиесі бойынша психолог, жүйелі-құрылымдық орналастыру әдісі бойынша терапевт А.Минакова (Астана қ.) жалғастырды. Ол келесі тақырыптарды ашты: «Деструктивті тәртіп қалыптастыруда тек тарихының әсері. Генограмма құру», сонымен қатар жанұя терапиясы тәжірибесі жүргізілді, «Құс» тектің ресурстық картасымен жұмыс көрсетілді.

Семинарға қатысушылар: педагог-психологтар, Ақмола облысының және Көкшетау қаласының білім мекемелерінің әлеуметтік педагогтары. Қатысушылардың жалпы саны 109 адамды құрады.

Іс-шара аяқталғаннан кейін сертификаттар табыс етілді. Барлық қатысушылар күн табысты, алынған материалдар бірегей деген бірыңғай пікір айтты. Қатысушылар ұйымдастырушыларға мұндай оқыту семинарын өткізгені үшін алғыс айтты және осындай іс-шараларға бұдан әрі де қатысу туралы өз ықыластарын білдірді.

 

 

Положение

конкурса социальной рекламы

среди учащихся школ, ТиПО

и студентов высших учебных заведений

на тему: «Семья против боли и страха!»

 

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса социальной рекламы среди молодежи г.Кокшетау «Семья против боли и страха!» (далее – Конкурс), требования к участникам конкурсных работ, порядок предоставления работ на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.

1.2. Организатором Конкурса выступает КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» при УДР Акмолинской области (далее – Центр).

1.3. Под понятием «социальная (некоммерческая) реклама» организаторы конкурса понимают информацию, направленную на решение социальных проблем, содействие духовно-просветительской, и иной гуманистической деятельности общества.

 

Цель конкурса

2.1. Цель конкурса – духовно-нравственное воспитание, активизация гражданской позиции молодежи в профилактике религиозного экстремизма и терроризма, укрепление традиционных семейных ценностей.

 

Условия участия в Конкурсе

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, ТиПО и студенты высших учебных заведений г.Кокшетау (отдельные авторы или группы авторов)

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить рекламный материал социального характера, отвечающий целям и задачам Конкурса, по одной из установленных организаторами Конкурса номинаций и тем.

3.3. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного образца (Приложение 2). Заявка является документом, необходимым для включения заявителей в список конкурсантов.

3.4. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

3.5. Конкурс проводится в двух номинациях:

– социальный плакат;

– социальный видеоролик.

Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать одной из тем:

- «Семейное воспитание – фактор профилактики религиозного экстремизма и терроризма»;

- «Светское государство и религия».

3.6. Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в работе необходимых условий эффективной социальной рекламы:

– работа, ее содержание, сюжет, сценические действия и персонажи не должны противоречить законодательству;

– текст рекламы должен быть кратким, оригинальным;

– наличие в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.

– отсутствие в рекламе сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

3.6. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть:

– имен авторов, указания адресов и телефонов, имен политических деятелей и лидеров, имен духовных учителей и религиозных движений, в том числе, религиозной символики, названий и упоминаний (логотипов, брендов), рекламы товаров, работ, услуг, коммерческих обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания, фирменных наименований, любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;

– изображений: интимных сцен, всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма; информации в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы людей;

– сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию граждан и юридических лиц.

3.7. Запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.

3.8. Представленный на Конкурс рекламный материал должен соответствовать законодательству Республики Казахстан.

3.9. Подписывая заявку на участие в Конкурсе, участник гарантирует, что он:

– полностью и безоговорочно согласен с условиями Конкурса;

– не нарушает авторские права на интеллектуальную собственность третьих лиц;

– не претендует на конфиденциальность представленных в работе материалов и передает право на их некоммерческое использование организаторам Конкурса.

 

Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в один этап с 25 января по 3 мая 2016 года.

4.2. Подведение итогов конкурса – 13 мая 2016 года.

4.3. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, содержание которых соответствует условиям Конкурса.

4.4. Материалы подаются на Конкурс в форме:

Плакат:

– в электронном виде на СD, формат PDF, разрешение не менее 300 dpi;

– на формате А3, рисунки должны быть четкими, яркими;

– фотографии четкие, яркие.

Макет плаката должен быть обязательно авторским.

Видеоролик:

– в электронном виде на СD, формат AVI (хронометраж не более 3 минут), каждый ролик – на отдельном носителе.

При подаче конкурсного материала указывается полное наименование образовательного учреждения, номинация, тема, информация об авторе и название работы.
Сам ролик не должен содержать сведений об авторе.

4.5. Заявки на Конкурс и конкурные работы принимаются Организационным комитетом Конкурса – КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» при управлении по делам религий Акмолинской области по адресу г.Кокшетау, ул.Абая, 96, кабинет 909.

Прием заявок на Конкурс и конкурсных работ завершается 3 мая 2016 года в 17.00 часов местного времени.

4.6. Заявки, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 4.5, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.

По электронной почте работы не принимаются.

4.7. Все рекламные материалы, присланные на Конкурс, авторам не возвращаются и не рецензируются.

 

Информационное обеспечение Конкурса

5.1. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте УДР Акмолинской области (udr-akm.kz), в социальных сетях (Фейсбук, В контакте).

 

Порядок оформления победителей Конкурса

6.1. С целью определения победителей Конкурса создается Конкурсная комиссия, состоящая из представителей УДР Акмолинской области, Центра и других приглашенных экспертов.

6.2. Конкурсная комиссия оценивает каждую конкурсную работу по следующим критериям:

- соответствие работы заявленной теме и номинации;

- аргументированность и глубина раскрытия содержания;

- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы;

- точность и доходчивость языка и стиля изложения.

Максимальный балл по каждому критерию – 5.

6.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.
6.4. Конкурсная комиссия вправе отклонить представленные работы, если они не соответствуют условиям настоящего Положения. Авторы таких работ не считаются участниками Конкурса.

6.5. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте УДР Акмолинской области и на страницах социальных сетей Центра.

 

Награждение

7.1. По итогам Конкурса победителям по каждой номинации присуждаются I, II и III места.

I место – 30 000 тенге.

II место – 20 000 тенге.

III место – 10 000 тенге.

7.2. Награждение победителей состоится 13 мая 2016 года в конференц-зале УДР Акмолинской области.

 

Прочие условия

8.1. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов) в конце видеоролика, обязательно используя следующую надпись – «КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» при управлении по делам религий Акмолинской области, совместно с - ФИО участника, наименование учебного заведения, которое представляет участник» в интернет – пространстве, СМИ.

8.2. В случае предъявления Организационному комитету Конкурса требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе, правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник, к конкурсной работе которого адресованы указанные требования, претензии и иски третьих лиц, обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.

Приложение 2

 

ЗАЯВКА

 

на участие в Конкурсе социальной рекламы

среди учащихся общеобразовательных школ, ТиПО и студентов высших учебных заведений г.Кокшетау

на тему: «Семья против боли и страха!»

 

   
1. Сведения об авторе (группе авторов):
1.1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  
1.2 Дата рождения  
1.3 Полное название места учебы  
1.4 Класс, курс, специальность  
1.5 Телефон сотовый/домашний  
2. Сведения о конкурсной работе:
2.1 Название конкурсной работы  
2.2 Номинация  
2.3. Смысловое обоснование представленной социальной рекламы (не более 1 стр. 14 кеглем)  

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе, посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.

 

 

Фамилия И.О. дата подпись

 

 

 

Тыл еңбеккерлері С.Боядиловке және К.Махметоваға бару

А.ж. 6 мамырында Ақмола облысы дін істері басқармасы жанындағы «Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығы» КММ директоры Г.Оразбаева, КММ мамандары А.Бекташ және Б.Жахин еңбек ардагерлері, тыл еңбеккерлері 1928 ж.т. Махметова Қайныштың және 1932 ж.т. Боядилов Саяттың отбасына барды.

Бару кезінде КММ қызметкерлері ардагерлерді келе жатқан 9 мамыр - Жеңіс күнімен құттықтады және оларға сыйлық ретінде азық-түлік жиынтығын сыйлады.

Тыл еңбеккерлерімен кездесу барысында ардагерлермен олардың жастық шақтары, соғыс және соғыстан кейінгі еңбек күндері туралы сырлы сұхбат жүргізілді.

Әділет департаментіндегі семинар туралы ақпарат

 

Дін істері басқармасы (бұдан әрі басқарма) жанындағы ақпараттық-насихаттау тобының (бұдан әрі АНТ) мүшелері Ақмола облысы әкімдігі жанындағы антитеррорлық комиссия эгидасымен «Діни экстремизмнің алдын алу» тақырыбында облыс орталығының еңбек және өндірістік ұжымдарында семинар сабақтың циклын жалғастырды.

Мақсаты - халыққа зайырлылық қағидасын жеткізу, толеранттық сана қалыптастыру және халықты дәстүрлі емес ағымдардың әсерінен қорғау. 2015 жылдың 19 наурызында Әділет департаментінің мәжіліс залында департамент мамандарына, такси жүргізушілеріне, «Декор», «Нұр», «Дары леса» сауда үйлерінің қызметкерлеріне (барлығы 45 адам) кезекті семинар өткізілді.

Басқарма басшысы С.Ибраева жиналғандарға сөз сөйледі, «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» ҚР заңын түсіндірді, құлшылық ету және діни әдебиеттерді сатуға қатысты мәселелерге тоқталды.

Ақмола облысы бойынша ҰҚКД қызметкері С.Черемновтың баяндамасы халықты алғашқы террорлыққа қарсы дайындауға арналды.

«Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығы» КММ бөлім маманы Д.Тоқсанбаев өз сөзін «Зайырлылық және зайырлы мемлекет» мәселесіне арнады.

К.Алшынбаев, «Насихат» ҚҚ директоры, «Қазақ халқының және исламның ұлттық дәстүрлері туралы, қоғам санасына деструктивті ағымдардың әсері туралы» айтты.

Жиналғандарға «Сирийский капкан» бейнефильмі және дәстүрлі емес ағымдардың әсерін ашатын бейнероликтер көрсетілді.

 

 

С.Ибраева -дін істері

басқармасының басшысы

 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойына арналған

"Бірлік - түбі береке"

тақырыбындағы шығармашылық көрмесінің

ПРЕСС-РЕЛИЗІ

 

Ақмола облысы Дін істері басқармасы жанындағы "Конфессияаралық қатынастарды дамыту және талдау орталығы" КММ 2015 жылдың 17-наурызы сағат 15.00-де Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойына арналған "Бірлік - түбі береке" тақырыбында Достық үйінің конференц-залында Балалар көркем сурет мектебінің оқушыларының шығармашылық көрмесін өткізді.

Іс-шараның мақсаты: жастар арасындағы рухани тәрбиені және конфессияаралық келісімді өнер мен шығармашылық арқылы нығайту.

Қазақстанда 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілі және 18 конфессиялық топ бейбіт өмір кешуде. Азаматтық жауапкершілік, адамгершілік, өзара сыйластық және отансүйгіштік қағидаларына негізделген конфессияаралық келісімнің Қазақстандық үлгісін бүгінде әлем мойындап отыр.

Қазіргі күні жас буынға бірлік, бейбітшілік және келісім сияқты еліміздің басты құндылықтарын бағалай алуды үйретуіміз қажет.

"Бірлік - түбі береке" тақырыбындағы шығармашылық көрмесі 2015 жылдың 26 қаңтары мен 10 наурызы аралығындағы Балалар көркем сурет мектебінің оқушыларының шығармашылық конкурсының нәтижесі болып табылады.

Әділқазылар алқасының мүшесі ретінде Ақмола облысы Дін істері басқармасының бас маманы Е.Кушкенов; "Конфессияаралық қатынастарды дамыту және талдау орталығы" КММ-нің директоры Г.Оразбаева; Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі, «Акмолинская правда» газетінің корреспонденті Н.Митчинова; «Әлем халықтарының өнері» халықаралық ассоциациясының мүшесі Л.Яроцкая.

Көрменің қатысушылары: Ақмола облысының этно-мәдени орталықтарының өкәлдері, А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің студенттері, Балалар көркем сурет мектебінің оқушылары, БАҚ өкілдері.

Іс-шараның аяқталу нәтижесі бойынша жеңімпаздарға мақтау қағаздары мен естелік сыйлықтар тарту етілді.

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

2015 жылғы 11 наурызда сағат 16.00, А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде «Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу түрлері» тақырыбында дебат өткізілді.

Пікір талас кезінде діни экстремизм мен терроризмге апаратын кез келген көрініске қарсы тұру, оны қоғам болып алдын алу мәселесі қарастырылды. Экстремизмнің қоғамға тиер зардабын ескере отырып, оны алдын алу түрлері жайлы, әсіресе өскелең ұрпаққа мемлекетіміздің конституциялық құрылысын сақтау, діни төзімділік пен бейбітшілікті нығайтып, баянды ету туралы сөз қозғалды.

Тоқсанбаев Данияр Серікбайұлы - «Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығы» КММ-нің маманы модератор қызметін атқарды.

Қатысушы:

«Зияткер» студент клубы - Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Спикер - Қуатхан Бахытберді

Әлсеитова Гүлдина

Қатысушы:

«Ділмар-КУАМ» студент клубы - А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Спикер - Асқар Кәкен

Сембі Әділет

Сөз кезегі комиссия мүшелеріне берілді:

1.Абдульманова Динара Каримовна, оқу тәрбие ісі бойынша Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің проректор орынбасары

Елюбаев Ризат Берікұлы - Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының оқытушысы, университеттік ақпараттық насихат тобының мүшесіӘлішер Бекташ, «Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығы» КММ-нің маманы

Модератор пікір таластың басталғанын жариялап, ойын басталды. Жастар пікір талас кезінде діни экстремизм мен терроризмге апаратын кез келген көрініске қарсы тұру үшін, ақпараттық насихат жұмысын жүргізу, жұмыссыздық мәселесін шешу, мектеп оқушыларының бос уақытын тиімді ұйымдастыру, қазақ әдебиеті мен тарихын патриоттық тәрбие беру тұрғысында пайдалану керектігін атап өтті.

Дебат қорытындысы бойынша ойын қатысушылары белсенді азаматтық ұстанымы үшін сертификаттармен және сыйлықтармен марапатталды.

 

Ғылыми-шығармашылық конкрус «Қазақстан тарихындағы исламның рухани тұлғалары» тақырыбында

 

2015 жылдың 26 қаңтар және 1 сәуір аралығында Қазақ хандығының 550 жылдығының қарсаныңда журналистер мен дін өкілдері, студенттік жастар, дінтану пәні мұғалімдері арасында «Қазақстан тарихындағы исламның рухани тұлғалары» тақырыбында Ақмола облысы дін істер басқармасы жанындағы «Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығы» Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің «Жалпы тарих және философия» кафедрасымен бірлесіп аймақтық ғылыми-шығармашылық конкрус өткізеді.

 

«Бүгінгі таңда әлем құндылықтар мен көзқарастар дағдарысын бастан кешіруде. Біз мемлекеттілігіміздің даму сатысының жаңа деңгейіне аяқ бастық. Бұл кезеңде рухани мәселе, экономикалық мәселелерден артық болмаса, кем болмайды.

Дәстүр мен мәдениет халықтың генетикалық коды. Бізге ұлттық құндылықтарымыз бен дәстүрімізді, барлық түр сипатында сақтау керек»

 

ҚР Президенті Н.Назарбаев

 

ҚР «Діни қызмет және діни ұйымдар» туралы заңының преамбуласына сәйкес исламдағы Ханафи мазхабы және православие мемлекеттің мәденитін құрушы діндер ретінде қарастырылады.

Қазақстан тарихындағы рухани тұлғалар елімізге төнген түрлі алапаттар кезінде, ұлтымыздың тілін, дінін, мәдениетін сақтауда орасан зор еңбегін сіңіріп, мемлекет болып қалыптасуымызға өлшенбес үлестерін қосты.

Бүгінгі таңда дәстүрлі емес ислами топтар ел арасын сына қағып, радикалды идеологияны ту етіп, ашық та жасырын да насихат жүргізіп жатқаны ақиқат.

Өткізіліп отырған конкурс Исламның өткені мен бүгінгі ахуалы туралы шынайы ақпарат береді. Бұл мәлімет әр азамат үшін оның жасы мен мамандығына қарамастан қызықты болады деп сенеміз.

Қол жеткізген ақпарат пен белсенді азаматтық көзқарас қоғамымыздың рухани бірлігін, отансүйгіштік қағидаларын нығайтуға бағытталған платформаға айналмақ.

Конкурс мақсаты: қазақ халқының рухани мұрасына және зайырлылық қағидаларына деген құрметті нығайту, рухани-тәрбиелік.

Міндеттері:

- халықты түрлі діни ағымдар мен діни ұйымдардың қызметі туралы ақпараттандыру және дәстүрлі діннің түп тамырын түсіндіру;

- азаматтар арасында адамгершілік және діни төзімділік идеясын насихаттап, қалыптастыру;

- азаматтарды дін саласындағы мемлекеттік саясат туралы құлақтандыру және мемлекеттің конфессияаралық келісімді нығайтуға бағытталған саясатын халық арасында насихаттау;

- діни экстремизм мен терроризм идеологиясының таралуына тосқауыл болу және алдын алу;

- Қазақстан тарихындағы беделді тұлғалар арқылы қазақ халқының дәстүрлерін зерттеу және насихаттау;

- қазақ халқының ұлттық дәстүрі мен құндылықтарына негізделген діни төзімділікті қалыптастыру;

- дін саласындағы зорлық зомбылықтың алдын алуға азаматтық қоғам мүшелерін қатыстыру;

- халық арасында дін саласындағы негізгі білімді қалыптастыру;

- «ислам» және «ұлттық дәстүр» түсініктерін жете түсіндіру;

- қазақ халқының тарихи-мәдени мұрасын сақтап, халыққа жеткізу;

Конкурс келесі категориялар арасында өткізіледі:

Ақмола облысы облыстық газеттер журналистері.Имамдар.Студенттер арасында (жоғары оқу орындары, орта арнаулы оқу орындары).Дінтанушылар (мектептердегі дінтану пәнінің мұғалімдері, жоғары оқу орындары, орта арнаулы оқу орындарының оқытушылары) .

Жұмысқа қойылатын талаптар:

Жұмыс тілдері: мемлекеттік тіл, орыс тілі.

Көлемі: 3 бетке дейін;

Формат – А 4;

Жолдары: жоғарғы және төменгі -2 см, сол жағы - 3 см, оң жағы - 1 см.

Шрифт - Times New Roman, Times New Roman KZ или KZ Times New Roman.

шрифт өлшемі - 12 кегль.

интервал - бір.

Абзац басындағы шегініс - 1, 25 см.

Жазу тәртібі:

Баяндаманың аты ортасында, қалың қаріппен, астында 1 интервал автордың аты жөні, тегі, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны, қаласы, электронды пошта.

Тағы бір интервалдан кейін баяндаманың мәтіні азат жолдан басталады. Беттерге номер қою орта тұстан.

Сілтемелер міндетті түрде (мысалы: [1, 646 б.]).

 

Өтініш беру формасы

Аты жөні, тегі________________________________________________

Жұмыс орны (оқу орны)___________________________________

______________________________________________________

Ғылыми дәрежесі______________________

Жұмысы қатысып отырған категория(астын сызу керек):

Ақмола облысы облыстық газеттер журналистері.Имамдар.Студенттер арасында (жоғары оқу орындары, орта арнаулы оқу орындары).Дінтанушылар (мектептердегі дінтану пәнінің мұғалімдері, жоғары оқу орындары, орта арнаулы оқу орындарының оқытушылары) .

 

Мәліметтер (тел., e-mail) _____________________________

Құжаттарды тапсыру уақыты____________________________________

 

Ұйымдастыру комитеті жұмыстарды таңдау құғын пайдаланады.

Конкурс төралқасының құрамы: теологтар, ғылыми және мемлекеттік органдардың өкілдері, қоғам қайраткерлері.

Конкурс нәтижелері «Қазақстан тарихындағы Исламның рухани тұлғалары» тақырыбындағы аймақтық ғылыми конфренциясында жарияланады.

Төралқаның оң бағасын алған жұмыстар конференция жинағында және аймақтық газет беттерінде жарияланады.

Әр категория бойынша жеңімпаздар (1,2,3 орындар) мақтау қағаздары мен ақшалай марапатталады.

1 орын – 50 000 тенге

2 орын - 30 000 тенге

3 орын – 20 000 тенге

Жұмыстарды мына мекен-жайға жіберіңіз: carmo.kokshe@mail.ru (тақырыбында «Конкурсқа» деп жазыңыз).

Басқа да туындаған сұрақтар бойынша мына телефондарға хабарласыңыздар: 25-76-25, 87013080662, 87023376490, 87028378910

 

 

 

 

Постановлением акимата Акмолинской области от 27.12.2013 года № А-12/576 создано Коммунальное государственное учреждение «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» при управлении по делам религий Акмолинской области».

Первоочередной задачей Центра является информационная и просветительская работа среди населения региона по вопросам профилактики религиозного экстремизма и укрепления межконфессионального согласия.

В рамках реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013 – 2017 годы Центр особое внимание уделяет широкому привлечению общественности к профилактической работе и модернизации информационно-пропагандистской работы среди различныхцелевых аудиторий, а также формированию критического восприятия населением информации радикального религиозного характера.

29 декабря 2014г. в 15.00 час. в конференц-зале Управления по делам религий Акмолинской области Центр провел круглый стол «КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений»: проблемы и перспективы», на котором были озвучены основные направления деятельности и итог работы за 9 месяцев текущего года.

Заключительное отчетное мероприятие проведено с целью укрепления доверия к государственной политике в сфере религии, формирования активной гражданской позиции, направленной на укрепление общественного согласия и стабильности в обществе.

Приняли участие и выступили представители государственных, правоохранительных органов, общеобразовательных школ г.Кокшетау, неправительственных организаций, средств массовой информации.

В ходе встречи присутствующие дали оценку деятельности Центра, а также высказали свои рекомендации по дальнейшему укреплению межконфессионального согласия и повышению результативности деятельности Центра.

 

Городской обучающий семинар: Профилактика вовлечения в деструктивные религиозные организации среди молодежи

 

10 июня 2014 года на базе ГУ «Акмолинская областная универсальная научная библиотека им. М. Жумабаева» прошел обучающий семинар на тему: «Профилактика вовлечения в деструктивные религиозные организации среди молодежи» для психологов и социальных педагогов учебных заведений г.Кокшетау.

Основными тренерами выступили: кандидат психологических наук, доктор PhD, член-корреспондент Международной Академии психологических Наук (МАПН) Алина Куралай Жумкеновна и кандидат психологических наук, доктор PhD, член-корреспондент Международной Академии Психологических Наук (МАПН) Фесенко Наталья Федоровна. Ими в лекции и тренинге были расскрыты следующие темы: «Профилактика вовлечения в деструктивные культы и экстремистские организации среди молодежи» и «Использование психотехник в работе с аддиктивной личностью».

 

Молодежная акция: «Молодежь против экстремизма и терроризма».

23.09.2014 года КГУ ««Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» при управлении по делам религий Акмолинской области» совместно с учащимися Средней школы № 12 г. Кокшетау провели молодежную акцию: «Молодежь против экстремизма и терроризма».

Цель акции - привлечь внимание общества к проблемам религиозного экстремизма, воспитание в людях неприятия радикальных религиозных идей, разрушающих мир и согласие в обществе. В ходе шествия школьники раздавали буклеты раскрывающие экстремистскую сущность терроризма, листовки Центра с телефоном доверия. В конце маршрута, на площади «Тәуелсіздік», участники дружно проскандировали «Экстремизму и терроризму нет!».

Семинар на тему: «Светскость - основной принцип правового государства» для идеологического актива г.Кокшетау.

2 октября 2014 года состоялся семинар на тему: «Светскость - основной принцип правового государства» для идеологического актива г.Кокшетау.

В семинаре участвовали: заместитель акима г.Кокшетау А.А. Амренова, директор КГУ «Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Г.К. Оразбаева, заместитель директора КГУ «Центр исследования проблем религии акимата города Астаны» Е.М. Смагулов, руководитель отдела по проведению исследований, анализа и мониторинга в религиозной сфере КГУ Д.К. Токсанбаев, идеологический актив г.Кокшетау.

 

 

Контактная информация:
E-mail: carmo.kokshe@mail.ru

Адрес: г. Кокшетау, ул. Абая, 48.
Телефон: 26-46-95, 72-25-96.

Дата создания статьи: 25.01.2018 17:33
Парақтағы соңғы өзгерістер: 25.01.2018 18:19
Қаралым саны: 1982

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

 

 

@2019 Ақмола облысының дін істері басқармасы
Яндекс.Метрика

Пошталық мекенжайы:

Телефон:

Электрондық пошта адресі:

020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Абай көш., 87, 300 каб.

8 (7162) 51 13 50;

religion@akmo.kz

Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша 8 (7162) 51 13 62 телефон нөміріне хабарласуға болады